Management Profile

MANAGEMENT TEAM

Our Leadership

Vivek Sharma

Vivek Sharma

OUR TEAM

Team Leader

Raj Rana

Raj Rana

Lucknow

Ravindra Sharma

Ravindra Sharma

Ambala

NK Vishwasharma

NK Vishwasharma

Process Development

Mr. Pramod

Mr. Pramod